فروش فوری
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان تك سوز NE6 فروش فوري اينترنتي 326,070,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 فروش فوري اينترنتي تحويل 30 روزه 360,920,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش اعتباری
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 پيش فروش اعتباري نيسان دوگانه ويژه مشتريان تحويل شهريور96 سود مشاركت 22% تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي - سود انصراف 19% - تسهيلات 200 ميليون ريال-بازپرداخت(3چك 4ماهه و 3 چك 6 ماهه )(6چك4ماهه و 4 چك 6 ماهه)(9چك 4ماهه و6 چك 6 ماهه) با كارمزد 22%به انتخاب مشتري مي باشد- مبلغ مابه التفاوت و چكها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد. پيش فروش اعتباري وانت نيسان دوگانه سوز تحويل شهريور 96* زمان ارسال دعوتنامه شهريور96 120,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
وانت نيسان تك سوز NE6 پيش فروش اعتباري نيسان تكسوز تحويل شهريور96ويژه مشتريان سود مشاركت 22% تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي - سود انصراف 19% - تسهيلات 200 ميليون ريال-بازپرداخت(3چك 4ماهه و 3 چك 6 ماهه )(6چك4ماهه و 4 چك 6 ماهه)(9چك 4ماهه و6 چك 6 ماهه) با كارمزد 22%به انتخاب مشتري مي باشد- مبلغ مابه التفاوت و چكها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد. پيش فروش اعتباري وانت نيسان تكسوز تحويل شهريور 96* زمان ارسال دعوتنامه شهريور96 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - تسهيلات 150ميليون ريالي 3 چك 4 ماهه 4%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت15%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك6ماهه7% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت15%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 3چك4ماهه 9%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 3چك6ماهه 12% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 6چك4ماهه 18% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 18% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 9 چك 4 ماهه 20% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 20درصد و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 3چك4ماهه14%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15%و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 3چك6ماهه 17%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 6چك4ماهه 21%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 18% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 9چك4ماهه23%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 20% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت15%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك6ماهه 7%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت15%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 3چك4ماهه9% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال -3چك6ماهه12%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 6چك4ماهه 18%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 18% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 9چك4ماهه20%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 20% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 3چك4ماهه14%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 3 چك 6 ماهه 17% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 6چك4ماهه21%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 18%و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 9چك4ماهه23% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 20% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - تسهيلات 150ميليون ريالي 3 چك 4 ماهه 4%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت15%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك6ماهه 7%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت15%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 3 چك 4 ماهه 9%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15%و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 3 چك 6 ماهه 12% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 6 چك 4 ماهه 18%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 18% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 200 ميليون ريال 9 چك 4 ماهه 20%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 20% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 3چك4ماهه 14%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 3چك6ماهه 17%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 15%و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 6 چك 4 ماهه 21% - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 18% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي قيمت روز - با تريم مشكي - مبلغ تسهيلات 250ميليون ريال 9 چك 4 ماهه 23%- مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت 20% و سود انصراف18%- مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 200ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ14% ويا 3چك6ماهه با نرخ 17%ويا 6چك4ماهه با نرخ 21% و يا 6چك6ماهه با نرخ 23% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 170ميليون ريال با بازپرداخت 3چك6ماهه با نرخ 15% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 180,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ 9% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 200ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ14% ويا 3چك6ماهه با نرخ 17%ويا 6چك4ماهه با نرخ 21% و يا 6چك6ماهه با نرخ 23% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 170ميليون ريال با بازپرداخت 3چك6ماهه با نرخ 15% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 180,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ 9% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 200ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ14% ويا 3چك6ماهه با نرخ 17%ويا 6چك4ماهه با نرخ 21% و يا 6چك6ماهه با نرخ 23% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 170ميليون ريال با بازپرداخت 3چك6ماهه با نرخ 15% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 180,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ 9% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 200ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ14% ويا 3چك6ماهه با نرخ 17%ويا 6چك4ماهه با نرخ 21% و يا 6چك6ماهه با نرخ 23% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه با نرخ 9% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف18%- مبلغ تسهيلات 170ميليون ريال با بازپرداخت 3چك6ماهه با نرخ 15% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 180,000,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
وانت نيسان تك سوز NE6 پيش فروش نقدي ويژه مشتريان با زمان تحويل شهريور 96 نكات مهم:1- پذيرشهاي ثبت نامي داراي سود مشاركت 24% تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف 21 % ميباشند. 2- مبلغ مابه التفاوت در زمان ارسال دعوتنامه بر اساس قيمت روز محاسبه مي گردد. پيش فروش وانت نيسان تكسوز تحويل شهريور 96* زمان ارسال دعوتنامه شهريور96 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 پيش فروش نقدي ويژه مشتريان با زمان تحويل شهريور 96 نكات مهم:1- پذيرشهاي ثبت نامي داراي سود مشاركت 24% تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف 21 % ميباشند. 2- مبلغ مابه التفاوت در زمان ارسال دعوتنامه بر اساس قيمت روز محاسبه مي گردد. پيش فروش وانت نيسان دوگانه سوز تحويل شهريور 96* زمان ارسال دعوتنامه شهريور96 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H320 گيربكس معمولي تريم مشكي - تيپ و آپشن خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد - سود مشاركت 21درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H320 گيربكس معمولي تريم مشكي - تيپ و آپشن خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد - سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پارس تندر يورو 4 (E2) با سيستم مولتي مديا پيش فروش تك وديعه اي پارس تندر سود مشاركت 15درصد / سود انصراف : 14درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 170,000,000
پارس تندر يورو 4 (E2) با سيستم مولتي مديا پيش فروش تك وديعه اي پارس تندر سود مشاركت 18درصد / سود انصراف : 14درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 190,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس H330گيربكس اتوماتيك تريم مشكي - تيپ و آپشن خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد - سود مشاركت 21درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس H330گيربكس اتوماتيك تريم مشكي - تيپ و آپشن خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد - سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس H330گيربكس اتوماتيك تريم مشكي - تيپ و آپشن خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد - سود مشاركت 21درصد/ سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس H330گيربكس اتوماتيك تريم مشكي - تيپ و آپشن خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد - سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H230-MT سود مشاركت 21درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H230-MT سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H230-MT سود مشاركت 21درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H230-MT سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H220-MT سود مشاركت 21درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 150,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H220-MT سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 200,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H220-MT سود مشاركت 21 درصد/ سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش تك وديعه اي برليانس H220-MT سود مشاركت 24درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد پيش فروش تك وديعه اي تندر 90 سود مشاركت :15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 190,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2 پيش فروش تك وديعه اي ساندرواتوماتيك سود مشاركت 14درصد/ سود انصراف : 14درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد./* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 200,000,000
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2 پيش فروش تك وديعه اي ساندرواتوماتيك سود مشاركت 15درصد / سود انصراف : 14درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد./* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 250,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس C3گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس كراس (c3) تريم كرم - سود مشاركت 21 درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر96 250,000,000
برليانس C3گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس كراس (c3) تريم كرم - سود مشاركت 21 درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 250,000,000
برليانس C3 گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس كراس (c3) تريم مشكي - سود مشاركت 21 درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 200,000,000
برليانس C3 گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس كراس (c3) تريم مشكي - سود مشاركت 21 درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه دي96 200,000,000
برليانس C3 گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس كراس (c3) تريم مشكي - سود مشاركت 21 درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 200,000,000
برليانس C3 گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي تك وديعه اي برليانس كراس (c3) تريم مشكي - سود مشاركت 21 درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 200,000,000