باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
فروش فوری اعتباری


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6F فرمان هيدروليك فروش فوري اعتباري خودروي وانت نيسان دوگانه سوز فرمان هيدروليك زمان تحويل 30 روز پذيرش / تسهيلات 90ميليون ريال با بازپرداخت 2 چك 4 ماهه مبلغ ارزش افزوده 530/000ريال در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد. سند در رهن شركت زامياد مي باشد 335,511,680
وانت نيسان دوگانه سوز NE6F فرمان هيدروليك فروش فوري اعتباري خودروي وانت نيسان دوگانه سوز فرمان هيدروليك زمان تحويل 30 روز پذيرش / تسهيلات 130ميليون ريال با بازپرداخت 3چك 4 ماهه مبلغ ارزش افزوده 1/675/000ريال در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد. سند در رهن شركت زامياد مي باشد 296,656,390
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 فروش فوري اعتباري خودروي وانت نيسان دوگانه سوز زمان تحويل 30 روز پذيرش / تسهيلات 80 ميليون ريال با بازپرداخت 2 چك 4 ماهه مبلغ ارزش افزوده 362000 ريال در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد. سند در رهن شركت زامياد مي باشد 334,843,380
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 فروش فوري اعتباري خودروي وانت نيسان دوگانه سوز زمان تحويل 30 روز پذيرش / تسهيلات 120ميليون ريال با بازپرداخت 3چك 4 ماهه مبلغ ارزش افزوده 1/471/000ريال در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد. سند در رهن شركت زامياد مي باشد 295,952,360
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري اعتباري چانگان CS35 - رنگ قرمز در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 700,735,000
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري اعتباري چانگان CS35 - رنگ قهوه اي در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 700,735,000
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري اعتباري چانگان CS35 - رنگ نوكمدادي در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 700,735,000
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري اعتباري چانگان CS35 - رنگ مشكي متاليك در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 700,735,000
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري اعتباري چانگان CS35 - رنگ نقره اي در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 700,735,000
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري اعتباري چانگان CS35 - رنگ سفيد در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 700,735,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري اعتباري سراتو 2000 آپشنال - رنگ قرمز در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 1,081,835,000
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري اعتباري سراتو 2000 آپشنال - رنگ قهوه اي در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 1,081,835,000
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري اعتباري سراتو 2000 آپشنال - رنگ آبي در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 1,081,835,000
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري اعتباري سراتو 2000 آپشنال - رنگ مشكي متاليك در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 1,081,835,000
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري اعتباري سراتو 2000 آپشنال - رنگ نوكمدادي در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 1,081,835,000
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري اعتباري سراتو 2000 آپشنال - رنگ سفيد در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 1/215/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . امكان صلح وجود ندارد . سند در رهن است . امكان تسويه پيش از موعد ميسر نميباشد . تسهيلات : 5 ميليون تومان ، بازپرداخت 1 چك 12 ماهه - تحويل 45 روز پس از پذيرش 1,081,835,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل فروش فوري اعتباري پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل زمان تحويل 45روز پس از پذيرش تسهيلات 50/000/000 ريال با بازپرداخت 1 فقره چك 12 ماهه - اسناد خودرو تا تسويه كامل چك (يكساله) در رهن شركت پارس خودرو بوده وامكان تسويه پيش از موعد ميسر نمي باشد. مبلغ ارزش افزوده 1215000 ريال در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ مي گردد. 715,785,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك فروش فوري اعتباري آريو اتوماتيك تحويل 7 روز پس از پذيرش - سند در رهن است - در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 10/253/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . تسهيلات : 40 ميليون تومان ، بازپرداخت 6 چك 4 ماهه 237,711,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك فروش فوري اعتباري آريو اتوماتيك تحويل 7 روز پس از پذيرش - سند در رهن است - در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 2/452/000ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . تسهيلات : 20 ميليون تومان ، بازپرداخت 3چك 4ماهه 429,912,500


فروش فوری


نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
ساينا SE گيربكس اتوماتيك فروش فوري نقدي ساينا اتوماتيك - تحويل 45 روز پس از پذيرش 385,390,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6F فرمان هيدروليك تخفیف فروش فوري دوگانه سوز هيدروليك زمان تحويل 15 روزپس ازپذيرش 424,981,400
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 تخفیف فروش فوري دوگانه سوز زمان تحويل 30روز پس از پذيرش 414,481,400
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك تخفیف فروش فوري نقدي آريو اتوماتيك ، تحويل 7 روز پس از پذيرش 627,460,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي فروش فوري برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي زمان تحويل 45 روز پس از پذيرش 637,410,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي فروش فوري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي زمان تحويل 45 روز پس از پذيرش 664,810,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي فروش فوري برليانس H230 تيپ معمولي رينگ فولادي زمان تحويل 45 روز پس از پذيرش 436,840,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي فروش فوري برليانس H220 تيپ معمولي رينگ فولادي زمان تحويل 45 روز پس از پذيرش 436,840,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان تك سوز NE6 فروش فوري تك سوز زمان تحويل 45روز پس از پذيرش 376,285,800
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي فروش فوري برليانس CROSS موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي زمان تحويل 45 روز پس از پذيرش 677,960,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش اعتباری


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 پيش فروش اعتباري وانت نيسان دوگانه سوز قيمت روز- تسهيلات 120/000/000 ريال با بازپرداخت 3 چك 4 ماهه و تسهيلات 80/000/000 ريال با بازپرداخت 2 چك 4 ماهه به انتخاب مشتري - سود مشاركت 15 درصد تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي - سود انصراف 12% - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 200,000,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي آريو اتوماتيك با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 200,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي آريو اتوماتيك با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 200,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي آريو اتوماتيك با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 100,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 100,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 132 با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 132 با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 111 با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 111 با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 131 با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 131 با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تيبا 2 پيش فروش نقدي تيبا 2 با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
تيبا 2 پيش فروش نقدي تيبا2 با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 100,000,000
تيبا 2 پيش فروش نقدي تيبا2 با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
سايپا 151SE موتورM13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 151 با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
سايپا 151SE موتورM13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 151 با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 100,000,000
سايپا 151SE موتورM13 يورو4 پيش فروش نقدي سايپا 151 با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 * زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساينا EX پيش فروش نقدي ساينا با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 100,000,000
ساينا EX پيش فروش نقدي ساينا با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 100,000,000
ساينا EX پيش فروش نقدي ساينا با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 100,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
چانگان CS 35 اتوماتيك پيش فروش نقدي چانگان CS35 با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 350,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل پيش فروش عادي پيكاپ ريچ دو كابين دو ديفرانسيل سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 380,000,000
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل پيش فروش عادي پيكاپ ريچ دو كابين دو ديفرانسيل سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 380,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 270,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 270,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 300,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 300,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 250,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 250,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 280,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 280,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 270,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 270,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 300,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 300,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 250,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 280,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 280,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس CROSS موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 300,000,000
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس CROSS موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 300,000,000
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس CROSS موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 280,000,000
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس CROSS موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 280,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H220 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 200,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H220 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 200,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H220 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 180,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H220 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 180,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H230 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 200,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H230 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 200,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H230 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 180,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H230 تيپ معمولي رينگ فولادي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 180,000,000