سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)


باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش اعتباری

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش اعتباري غير قطعي ويژه دهه فجر سود مشاركت 21% انصراف 19% -مبلغ وام 11 ميليون با باز پرداخت 24 ماهه - تيپ و رنگ خودرو در زمان دعوتنامه مشخص گردد . مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه و به قيمت روز -مبلغ چكهاي شخصي در زمان دعوتنامه* تحویل ارديبهشت94 90,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش اعتباري غير قطعي ويژه دهه فجر سود مشاركت 21% انصراف 19% -مبلغ وام 8 ميليون با باز پرداخت 24 ماهه - تيپ و رنگ خودرو در زمان دعوتنامه مشخص گردد . مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه و به قيمت روز -مبلغ چكهاي شخصي در زمان دعوتنامه* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش اعتباري غير قطعي ويژه دهه فجر سود مشاركت 21% انصراف 19% -مبلغ وام 8 ميليون با باز پرداخت 24 ماهه - تيپ و رنگ خودرو در زمان دعوتنامه مشخص گردد . مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه و به قيمت روز -مبلغ چكهاي شخصي در زمان دعوتنامه* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش اعتباري غير قطعي ويژه دهه فجر تيبا 2 سود مشاركت 21% انصراف 19% - مبلغ وام10 ميليون با باز پرداخت 24 ماهه- تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش نقدي غير قطعي - ويژه دهه فجر تيبا سود مشاركت 25 % سود انصراف 22% - تيپ و رنگ خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد. . مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز دريافت مي گردد.* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
تيبا     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي تيبا با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 130,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 130,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 160,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 160,000,000  
تيبا     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي تيبا پيش فروش نقدي تيبا با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94. تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 140,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 150,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 150,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 170,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 170,000,000  
تيبا     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 120,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش نقدي غير قطعي - ويژه دهه فجر سود مشاركت 25 % سود انصراف 22% - تيپ و رنگ خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد. . مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز دريافت مي گردد.* تحویل ارديبهشت94 70,000,000  
سايپا 131     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي سايپا 131 سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 110,000,000  
سايپا 131     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  
سايپا 131     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 120,000,000  
سايپا 131     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي سايپا 131 سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل اردیبهشت 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
سايپا 131     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 130,000,000  
سايپا 131     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 130,000,000  
سايپا 131     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 140,000,000  
سايپا 131     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش نقدي غير قطعي - ويژه دهه فجر سود مشاركت 25 % سود انصراف 22% - تيپ و رنگ خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد. . مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز دريافت مي گردد.* تحویل ارديبهشت94 70,000,000  
سايپا 132     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 140,000,000  
سايپا 132     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
سايپا 132     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي سايپا 132 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 110,000,000  
سايپا 132     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  
سايپا 132     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 120,000,000  
سايپا 132     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي سايپا 132 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل ارديبهشت 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
سايپا 132     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 130,000,000  
سايپا 132     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 130,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش نقدي غير قطعي - ويژه دهه فجر سود مشاركت 23% سود انصراف 20% - تيپ و رنگ خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد. . مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز دريافت مي گردد.* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
سايپا 111     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 130,000,000  
سايپا 111     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
سايپا 111     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 130,000,000  
سايپا 111     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 140,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي سايپا 111 سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 110,000,000  
سايپا 111     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي سايپا 111 سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 120,000,000  
سايپا 111     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش نقدي غير قطعي - ويژه دهه فجر سود مشاركت 24% و سود انصراف 21%- تيپ و رنگ خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد. . مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز دريافت مي گردد.* تحویل ارديبهشت94 100,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 180,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 180,000,000  
تيبا 2     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي تيبا2 پيش فروش نقدي تيبا2 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل فروردين 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 150,000,000  
تيبا 2     پيش فروش نقدي ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 خودروي تيبا2 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل ارديبهشت 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 150,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 140,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 190,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 160,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 160,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 170,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجر با قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 170,000,000  
تيبا 2     پيش فروش ويژه دهه فجربا قيمت قطعي دي ماه 93 با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل فروردين94 190,000,000