فروش فوری
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
ساينا EX فروش فوري نقدي ساينا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 289,890,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تيبا2 EX با HVAC دستي فروش فوري نقدي تيبا2 ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 287,050,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 فروش فوري نقدي وانت نيسان دوگانه سوز زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش 379,747,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 فروش فوري نقدي سايپا 131، تحويل 30 روز پس از پذيرش 213,610,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان تك سوز NE6 فروش فوري نقدي نيسان تك سوز زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش 344,897,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 فروش فوري نقدي تيبا دوگانه ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 271,230,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 فروش فوري نقدي تيبا SX يورو4 ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 256,230,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
سايپا 151SE موتورM13 يورو4 فروش فوري نقدي سايپا 151 214,730,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش اعتباری
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال و300 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 220,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال و300 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 220,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 220,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس CROSS با موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال و300 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 220,000,000
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس CROSS با موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال و300 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 220,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 220,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 220,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 220,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون و250 ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه 19%، 6چك 4ماهه21%) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 220,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220 تيپ معمولي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه19%،6چك4ماهه 21% ) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 150,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H220 تيپ معمولي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه19%،6چك4ماهه 21% ) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230 تيپ معمولي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه19%،6چك4ماهه 21% ) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 150,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري برليانس H230 تيپ معمولي قيمت روز-آپشن و تريم خودرودر زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد-سود مشاركت 18%تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي-سود انصراف 15% -مبلغ تسهيلات150ميليون ريال بازپرداخت(3چك 4ماهه 16%)-تسهيلات200ميليون ريال بازپرداخت(3چك4ماهه16%،3چك6ماهه19%،6چك4ماهه 21% ) به انتخاب مشتري ميباشد-مبلغ مابه التفاوت و چك ها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص واعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 150,000,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس CROSS با موتور1650 با گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس CROSS با موتور 1650 گيربكس اتوماتيك تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 - تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 -تريم مشكي پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس معمولي موتور 1650 تريم مشكي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش عادي انواع برليانس H230 تيپ معمولي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 140,000,000
برليانس H230 تيپ معمولي پيش فروش عادي انواع برليانس H230 تيپ معمولي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 140,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي انواع برليانس H220 تيپ معمولي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه خرداد97 140,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي انواع برليانس H220 تيپ معمولي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 140,000,000