مدل خودرو
شرایط فروش
قیمت ریال
تاریخ تحویل

فروش فوری
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

برليانس H330 گيربكس معمولي    
فروش فوري برليانس H330 معمولي / تحويل 30 روز پس از پذيرش
443,800,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
فروش فوري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل 30 روز پس از پذيرش
542,200,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش اعتباری
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 معمولي / تحويل آذر95 قيمت قطعي / تسهيلات : 15 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 4 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
250,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H300 معمولي / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 9 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 معمولي / تحويل آذر95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 14 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 معمولي / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 6ماهه / نرخ تسهيلات : 12 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 معمولي / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 6ماهه / نرخ تسهيلات : 17 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آبان 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 15 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 4 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آبان95
250,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 9 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آذر95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 14 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آذر95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 6ماهه / نرخ تسهيلات : 12 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آبان 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 9 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آبان95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آبان 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 14 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آبان95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 6ماهه / نرخ تسهيلات : 17 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آبان 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 6ماهه / نرخ تسهيلات : 12 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آبان95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آبان 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 6ماهه / نرخ تسهيلات : 17 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آبان95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 15 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 4 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
250,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 معمولي / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 6 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 18 درصد / سود مشاركت : 18درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
200,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H330 معمولي / تحويل آذر 95 قيمت قطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 6 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 21 درصد / سود مشاركت : 18درصد / سود انصراف : 22درصد / در صورت افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض دولتي ، مبلغ در در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل آذر95
150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

برليانس H320 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H320 معمولي / تحويل دي 95 قيمت غيرقطعي / تسهيلات : 15 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 4 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / مابقي قيمت در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل دي95
250,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H320 معمولي / تحويل دي 95 قيمت غيرقطعي / تسهيلات : 20 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 9 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / مابقي قيمت در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل دي95
200,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي    
پيش فروش اعتباري برليانس H320 معمولي / تحويل دي 95 قيمت غيرقطعي / تسهيلات : 25 ميليون / بازپرداخت : 3 چك 4ماهه / نرخ تسهيلات : 14 درصد / سود مشاركت : 10درصد / سود انصراف : 22درصد / مابقي قيمت در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* تحویل دي95
150,000,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

تيبا    
پيش فروش نقدي تيبا سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
120,000,000
تيبا    
پيش فروش نقدي تيبا سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
130,000,000
تيبا    
پيش فروش نقدي تيبا سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
140,000,000
تيبا    
پيش فروش نقدي تيبا سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

سايپا 111    
پيش فروش نقدي سايپا 111 سود مشاركت : 22درصد / سود انصراف : 20درصد / تحويل بهمن 95* تحویل بهمن95
110,000,000
سايپا 111    
پيش فروش نقدي سايپا 111 سود مشاركت : 22درصد / سود انصراف : 20درصد / تحويل بهمن 95* تحویل بهمن95
120,000,000
سايپا 111    
پيش فروش نقدي سايپا 111 سود مشاركت : 22درصد / سود انصراف : 20درصد / تحويل بهمن 95* تحویل بهمن95
130,000,000
سايپا 111    
پيش فروش نقدي سايپا 111 سود مشاركت : 22درصد / سود انصراف : 20درصد / تحويل بهمن 95* تحویل بهمن95
150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

تيبا 2    
پيش فروش نقدي تيبا2 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
90,000,000
تيبا 2    
پيش فروش نقدي تيبا2 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
100,000,000
تيبا 2    
پيش فروش نقدي تيبا2 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
130,000,000
تيبا 2    
پيش فروش نقدي تيبا2 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / تحويل دي 95* تحویل دي95
150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

برليانس H330 گيربكس معمولي    
پيش فروش نقدي برليانس H330 معمولي/ تحويل آذر ماه 95 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض قانوني در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آذر95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش نقدي برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آبان ماه 95 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض قانوني در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آبان95
150,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش نقدي برليانس H330 اتوماتيك / تحويل آذر ماه 95 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض قانوني در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آذر95
150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

برليانس H320 گيربكس معمولي    
پيش فروش نقدي برليانس H320 معمولي/ تحويل دي ماه 95 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض قانوني در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل دي95
150,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك    
پيش فروش نقدي برليانس H320 اتوماتيك / تحويل دي ماه 95 سود مشاركت : 23درصد / سود انصراف : 21درصد / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي بيمه شخص ثالث ، ماليات و ساير عوارض قانوني در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل دي95
150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد    
پيش فروش نقدي تندر90 يورو4 / تحويل بهمن ماه 95 سود مشاركت : 16درصد / سود انصراف : 16درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل بهمن95
150,000,000
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد    
پيش فروش نقدي تندر90 يورو4 / تحويل بهمن ماه 95 سود مشاركت : 16درصد / سود انصراف : 16درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل بهمن95
200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

پارس تندر يورو 4 جديد (E2)    
پيش فروش نقدي پارس تندر يورو4 / تحويل آبان ماه 95 سود مشاركت : 22درصد / سود انصراف:22درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آبان95
150,000,000
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)    
پيش فروش نقدي پارس تندر يورو4 / تحويل آبان ماه 95 سود مشاركت : 22درصد / سود انصراف:22درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آبان95
200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

ساندرو گيربكس معمولي E2    
پيش فروش نقدي ساندرو معمولي / تحويل دي ماه 95 سود مشاركت : 20درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل دي95
220,000,000
ساندرو گيربكس معمولي E2    
پيش فروش نقدي ساندرو معمولي / تحويل دي ماه 95 سود مشاركت : 20درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل دي95
170,000,000
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2    
پيش فروش نقدي ساندرو اتوماتيك / تحويل آبان ماه 95 سود مشاركت : 20درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آبان95
250,000,000
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2    
پيش فروش نقدي ساندرو اتوماتيك / تحويل آبان ماه 95 سود مشاركت : 20درصد / سود انصراف : 18درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / داراي سه بار صلح رايگان* تحویل آبان95
200,000,000