سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)


باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 80,000,000  
تيبا     پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 90,000,000  
تيبا     پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل آبان 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آبان94 60,000,000  
تيبا     پيش فروش نقدي تيبا با موعد تحويل آبان 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آبان94 80,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با موعد تحويل مهر94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مهر94 100,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با موعد تحويل آذر 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آذر94 60,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با موعد تحويل آذر 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آذر94 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش نقدي سايپا 131 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 70,000,000  
سايپا 131     پيش فروش نقدي سايپا131 با موعد تحويل شهريور 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور94 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش نقدي سايپا132 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش نقدي سايپا111 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 80,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي سايپا111 با موعد تحويل شهريور 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور94 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش نقدي تيبا2 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 90,000,000  
تيبا 2     پيش فروش نقدي تيبا2 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 80,000,000  
تيبا 2     پيش فروش نقدي تيبا2 با موعد تحويل مهر94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مهر94 70,000,000  
تيبا 2     پيش فروش نقدي تيبا2 با موعد تحويل مهر94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مهر94 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا132پايه گازسوز با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 70,000,000  
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا132 پايه گازسوز با موعد تحويل شهريور 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور94 90,000,000  
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا 132 پايه گازسوز با موعد تحويل آبان 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آبان94 50,000,000  
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا 132پايه گازسوز با موعد تحويل آبان 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آبان94 60,000,000  
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا 132 پايه گازسوز با موعد تحويل آذر 94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آذر94 50,000,000  
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا 132 پايه گازسوز با موعد تحويل آذر94 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آذر94 60,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا 131 پايه گازسوز با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 70,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي سايپا 131 پايه گازسوز با موعد تحويل شهريور 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور94 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي پرسيس (H230) با گيربكس دستي ( دنده اي ) با موعد تحويل مهر 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مهر94 200,000,000  
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي پرسيس (H230) با گيربكس دستي ( دنده اي ) با موعد تحويل آبان 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آبان94 200,000,000  
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي پرسيس (H230) با گيربكس دستي ( دنده اي ) با موعد تحويل آذر 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل آذر94 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو 2000 با موعد تحويل تير 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل تير94 400,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو 2000 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 400,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو 2000 با موعد تحويل شهريور 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور94 400,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو 2000 با موعد تحويل تير 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل تير94 500,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو 2000 با موعد تحويل مرداد 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد94 500,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو 2000 با موعد تحويل شهريور 94 با سود مشاركت 26% و سود انصراف 23% ، رنگ ، آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور94 500,000,000